Môj kód Programovanie v príkladoch

Kalkulačka v Haskell-i


Pamätáte sa na svoje prvé programy? Myslím tie úplne, úplne prvé.. Moje prvé kroky na magickej ceste programátora rozhodne sprevádzali textové kalkulačky. Mojim cieľom bolo bez použitia neštandardných knižníc v jazyku QBasic (neskôr Pascal, a potom C - zdrojový kód je tu) napísať parser a interpret jednoduchých aritmetických výrazov - jednoduchú kalkulačku.

V tom čase (možno okolo roku 1997-1998) to však bolo nad moje sily. Nevedel som sa spoľahlivo vysporiadať ani s medzerami medzi symbolmi, ani s prioritami operátorov, zátvorkami, reprezentáciou výrazu (dátovou štruktúrou) a potencionálnymi chybami vstupu. Nemal som vtedy k dispozícii internet ani literatúru, a môj “um” ma neobdaril ani nápadom o gramatikách a parseroch; nenapadlo ma ani použiť strom na reprezentáciu výrazu.

Tak som si musel počkať ďalších X rokov (asi do roku 2006), keď sme na škole preberali Formálne jazyky a prekladače a zadanie bolo vytvoriť interpret a kompilátor vymysleného jazyka do vymyslenej počítačovej architektúry.

Nie je to však koniec môjho príbehu, totiž - keď som sa začal učiť Haskell, napadlo ma vrátiť sa do vtedajšej doby, a len zo zaujímavosti si skúsiť napísať kalkulačku “from the first principles” - bez použitia knižníc. Usmial som sa, keď som si uvedomil, že neviem ani začať. Je možné, že to bolo tým samotným funkcionálnym programovaním, a tak sa nostalgia prejavila v celej svojej kráse - mal som pocit, že znovu začínam programovať. Odvtedy som urazil nejakú tú cestu a túto cestu som sa rozhodol zdokumentovať v tomto príspevku.

Samozrejme nie som prvý kto píše parser/interpret aritmetických výrazov v Haskell-i. Vybral som dva, o ktorých si môžete prečítať tu alebo tu.

Náš cieľ

Interpret výrazov reverznej poľskej notácie (RPN) by bol trochu podvod, pretože by sme sa vyhli zátvorkám a prioritám operátorov. Treba trocha “prikúriť”, ale samozrejme s určitou dávkou pokory. Budem dúfať, že sa mi podarí hneď interpret aritmetických výrazov v bežnej infixnej forme. Stručne povedané, budem chcieť, aby kalkulačka vedela sparsovať a interpretovať textový zápis aritmetických výrazov, kde:

 1. Rozpoznávať sa budú len štyri binárne operácie: násobenie (*), delenie (/), sčítanie (+) a odčítanie (-)
 2. Bude sa počítať s prioritou operátorov tak ako v normálnej matematike, ale prioritu budeme vedieť zvýšiť ozátvorkovaním
 3. Pre jednoduchosť sa bude pracovať len s celými číslami
 4. Negatívne čísla budeme vedieť vyjadriť len ako (0-N), pričom N je kladné číslo, teda nebude existovať unárny mínus

Platné znaky budú:

 • číslice od 0-9,
 • operátory +, -, /, *
 • zátvorky (( a )).

Medzery sa budú ignorovať, a ostatné znaky by mali byť vyhodnotené ako chyba vstupu.

Gramatika

Prvým krokom je mať gramatiku “jazyka” kalkulačky, ktorú môžme zapísať v tvare EBNF:

  expr  -> factor { ("+" | "-") factor }
  factor -> term  { ("*" | "/") term  }
  term  -> "(" expr ")" | number
  number -> digit { digit }
  digit -> "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"

Gramatika obsahuje:

 • Terminálne symboly (v úvodzovkách). Ide o časti doslovného textu, ktorý na vstupe v danej chvíli očakávame
 • Neterminálne symboly. V našom prípade sú označené malými písmenami ako expr, factor, atď.
 • Pravidlá, v tvare neterminál -> substitúcia
 • Štartovací neterminál. V našom prípade je to expr

Gramatika môže byť použitá buď na generovanie alebo rozpoznávanie slov jazyka. Každé nové generovanie aritmetického výrazu začína štartovacím neterminálom, ktorý nahradíme jeho pravou stranou. Pokračujeme ďalším odvodzovaním zľava doprava. Ak narazíme na symbol | v gramatike, máme možnosť voľby. Ak narazíme na ohraničenie { }, znamená to, že obsah v týchto zátvorkách môžme opakovať 0 a viac krát. Bez komentára preletím odvodenie výrazu 2 * 3:

expr
factor             { ("+" | "-") factor }
term              { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
("(" expr ")" | number)    { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
number             { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
(digit number | digit)     { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
digit             { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2               { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * term            { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * ("(" expr ")" | number)  { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * number           { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * (digit number | digit)   { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * digit           { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * 3             { ("*" | "/") term  } { ("+" | "-") factor }
2 * 3             { ("+" | "-") factor }
2 * 3

Rozpoznávanie, alebo parsing, je opačný proces, v ktorom sa snažíme systematickým spôsobom identifikovať časti vstupného reťazca tak, aby odpovedali jednotlivým pravým stranám pravidiel gramatiky. Ak sa to podarí, rozpoznaná pravá strana sa môže nahradiť ľavou stranou. Týmto spôsobom sa postupuje dovtedy, kým sa nedostaneme naspäť k štartovaciemu neterminálu.

Ako fungujú parsery

Parser je akýsi “rozpoznávač”. Jeho úlohou je rozhodnúť, či sa daný výraz (text) dá z gramatiky odvodiť, alebo nie a prípadne poskytnúť aj dané odvodenie. V našom prípade zistí, či výraz patrí alebo nepatrí do jazyka “aritmetických výrazov” a vedľajším produktom vznikne strom odvodenia, ktorý viac menej odpovedá jednotlivým gramatickým pravidlám. Takýto strom sa nazýva Abstract Syntax Tree (AST).

Existujú parsery, ktoré pracujú zhora-nadol, alebo zdola-nahor. Parsery zhora-nadol hľadajú tzv. “najľavejšie” odvodenia - tj. postupne zľava doprava hľadajú k danej časti vstupného textu pravidlo gramatiky, ktoré začína touto časťou textu. Napríklad:

2 * 3
digit * 3
number * 3
term * 3
term * digit
term * number
term * term
factor
expr

Parsery zdola-nahor hľadajú najprv elementárne známe prvky naprieč celým vstupným textom, ktoré sa dajú previesť na pravidlá. Rekurzívne pokračujú spájaním týchto prvkov do abstraktnejších pravidiel gramatiky, až sa dostanú k štartovaciemu symbolu:

2 * 3
digit * digit
number * number
term * term
factor
expr

Imperatívne jazyky

V “normálnych” imperatívnych jazykoch ako je napríklad C, Java, atď. je v dnešnej dobe postup celkom priamočiary. Zdrojový kód parsera sa dá vygenerovať pomocou špeciálneho nástroja: generátora parsera. Výstupom generátora, zdrojový kód parsera, je integrovateľný do vášho projektu, so známym interfejsom. Parser sa tak dá normálne zavolať ako funkcia, ktorého vstupom je väčšinou plain-text, a výstupom AST.

Funkcionálne jazyky

Vo funkcionálnych jazykoch sú v obľube tzv. “parser combinators”, kde je parser jazyka zostavený jednoduchou kompozíciou jednoduchších parserov. Z formálneho hľadiska pracujú parser kombinátory zhora-nadol, v štýle tzv. recursive-descent parserov. Tieto typy parserov sú veľmi jednoduché - prevádzajú pravidlá gramatiky priamo na kód (funkcie) v danom programovacom jazyku. V imperatívnych jazykoch je naivný prevod gramatiky do kódu zhruba takýto:

 1. Neterminál na ľavej strane pravidla sa implementuje ako definícia novej funkcie
 2. Alternatíva | sa implementuje ako if-then
 3. Opakovanie { } sa implementuje ako cyklus while
 4. Neterminál na pravej strane pravidla sa implementuje ako volanie funkcie
 5. Terminál na pravej strane pravidla sa implementuje ako čítanie očakávaného tokenu zo vstupu

Funkcionálne jazyky v naivnom spôsobe využívajú rovnakú myšlienku, avšak sa často využívajú high-order funkcie a funkcionálne abstrakcie, ako napríklad Applicative a Monády. Applicative umožňuje kombinovať parsery “čistým spôsobom” - tj. bez možnosti určovania nasledujúceho kombinátora na základe výstupu predošlého. Monadické parsery sú silnejšie v tom, že je práve možné meniť kombinátory na základe predošlého výstupu. V komunite sú preto viac preferované Applicative parsery.

Problémy naivných recursive-descent parserov

Recursive-descent parsery majú v naivnej forme uvedenej v predošlej podkapitolke exponencionálnu zložitosť, pretože sú implementované klasickým backtrackingom. Vo funkcionálnych jazykoch je však hlavne pomocou techniky známej ako memoization možné znížiť zložitosť na polynomiálnu.

V týchto naivných implementáciách si musíme dať explicitne pozor na nejednoznačnosti v gramatike. V prípade ľavej rekurzie v gramatike parser nikdy neskončí; v prípade konfliktu parser vracia vždy prvé odvodenie, ktoré “sedí”, a tým pádom neprídeme na to v compile-time, že je tam problém. Takže ak chceme použiť naivný recursive-descent parser, je najlepšie mať gramatiku typu LL(k) bez ľavej rekurzie a nejednoznačností.

Ak nepoužijeme naivný prístup, je možné obísť aj tieto obmedzenia. Viac informácií nájdete v uvedenom článku. V tomto príspevku si kvôli jednoduchosti napíšeme naivný parser. Horeuvedená gramatika aritmetických výrazov je notoricky známa ako dobrá LL(1) gramatika.

Začíname programovať

Takže - ako by sme intuitívne popísali parser z pohľadu funkcionálneho programovania?

 • Vstupom je text, a výstupom AST. Takže parser je vlastne funkcia.
 • V prípade parser kombinátorov, kombinátor nemusí sparsovať celý vstupný text, ale len jeho časť (zľava doprava). Preto samotný AST bude doprevádzaný zvyšným ešte nesparsovaným textom.
 • Spracovanie chybného/nesparsovateľného vstupu sa dá riešiť niekoľkými spôsobmi (napr. použitím Either, alebo Maybe). Keďže pre jednoduchosť nepotrebujeme dobré chybové hlášky, ako trik nám parsovacia funkcia môže vrátiť zoznam, o 0 alebo 1 prvkoch:
newtype Parser a = Parser { parse :: String -> [(a, String)] }

Parser budeme reprezentovať ako nový typ s jedným typovým parametrom. Ide o niečo ako alias pre parsovaciu funkciu. V Haskell-i by sa dal použiť aj konštrukt data miesto newtype, avšak rozdiel je v tom, že newtype nevyhodnocuje svoj typový parameter lenivo, ale striktne a tiež umožňuje použiť len jeden typový konštruktor. Toto obmedzenie nám nevadí a naviac Haskell pracuje efektívnejšie s newtype než s data.

Parsing budeme môcť volať napr. nasledujúcim spôsobom (trochu predbieham):

*Main> parse expr "(2+5)/4"
[(Ops (Ops (Num 2) (Add (Num 5))) (Div (Num 4)),"")]

Budeme chcieť, aby v prípade nesparsovateľného vstupu sa tam parser zastavil:

*Main> parse expr "2+uups"
[(Num 2,"+uups")]

Prvé kombinátory

Začneme sa približovať ku lexikálnemu analyzátoru. Prvým kombinátorom lexikálneho analyzátora je čítanie jedného znaku, ktorý spĺňa nejaké kritérium:

psym :: (Char -> Bool) -> Parser Char
psym f = Parser $ \ds -> case ds of
 (x:xs) -> if f x then [(x,xs)] else []
 _   -> []

Teda:

*Main> parse (psym (=='a')) "ahoj"
[('a',"hoj")]

Podobným spôsobom definujeme zvyšné “pomocné” kombinátory na čítanie očakávaného symbolu, na čítanie reťazca a celého čísla:

sym :: Char -> Parser Char
sym a = psym (== a)

string :: String -> Parser String
string = traverse sym

number :: Parser Int
number = read <$> some (psym isDigit)

Funkcionálne Abstrakcie

Najzaujímavejší je snáď kombinátor string, ktorý je definovaný pomocou štandardnej funkcie traverse. Signatúra tejto funkcie je

traverse :: (Applicative f, Traversable t) => (a -> f b) -> t a -> f (t b)

Aj keď signatúra vyzerá “hrozivo”, je to veľmi užitočná funkcia a vlastne aj ľahká na pochopenie. Je len príliš všeobecne definovaná. Keby sme si ju definovali trochu konkrétnejšie:

traverse :: (a -> Maybe b) -> [a] -> Maybe [b]

Z takejto definície je už lepšie vidieť čo funkcia robí - prejde pole [a] a na každý prvok aplikuje funkciu a -> Maybe b. Z toho vznikne pole [Maybe b], z ktorého sa “vyjme” vnútorný typ Maybe aby sme jednotlivé prvky b dali k sebe: Maybe [b]. Funkcia by mohla byť implementovaná vlastne len pomocou map a fold.

V našom prípade však miesto Maybe máme Parser. To znamená, že “naša” traverse vyzerá nejak takto:

traverse :: (Char -> Parser b) -> [Char] -> Parser [b]

Keď ju aplikujeme na funkciu sym :: Char -> Parser Char a vieme, že String je vlastne [Char], tak traverse sym je typu String -> Parser String. Na to, aby to takto krásne fungovalo však potrebujeme, aby náš Parser implementoval typovú triedu Applicative.

Typová trieda Applicative je “aplikatívny funktor”, takže musíme implementovať aj Functor. Funktor je nejaká abstrakcia nad kontextom (štruktúra, “container”), nad ktorou môžme volať map (volá sa fmap). Napríklad funktorom je [] (zoznam) alebo aj Maybe. Veľmi dobrý úvod do funktorov som čítal v tejto online knihe.

Funktor

V našom prípade by mal byť funktorom aj Parser. Keď sa pozrieme na definíciu typu, tak typ Parser je vlastne funkcia String -> [(a, String)]. Čo v tomto prípade bude znamenať “mapovanie” nad touto funkciou? Veľmi užitočná vec - totiž transformácia výstupného AST na iný AST. Nemusí ísť samozrejme o nejakú skutočne fancy transformáciu, ale o zmenu typu a -> b (podobne ako to robí klasická map funkcia), takto:

fmap :: (a -> b) -> Parser a -> Parser b

A implementujeme ju nasledovne:

instance Functor Parser where
 fmap f p = Parser $ \s -> [(f x,xs) | (x,xs) <- parse p s]

Výstupom je nový parser - ktorý definujeme ako funkciu, ktorej vstup sa odovzdá vstupnému parseru p. Ten vráti sparsovaný výsledok a zvyšok textu. Tento výsledok sa pomocou funkcie f pretransformuje na požadovaný výstupný typ.

Applicative

Applicative je tiež funktor (abstrakcia nad kontextom, štruktúra, kontajner). Avšak má navyše tieto dve funkcie:

 • <*> je obdobou fmap, ktorá však funkciu má uloženú vo vnútri štruktúry. Jej typ je: (<*>) :: Parser (a->b) -> Parser a -> Parser b
 • pure, ktorá vytvorí z obyčajnej funkcie Parser (a -> b). Ide o podpornú funkciu, aby sme mohli “simulovať” fmap ako: fmap f x = pure f <*> x
instance Applicative Parser where
 pure f = Parser $ \s -> [(f, s)]

 (<*>) p q = Parser $ \s -> [(f x, xs) | (f, ys) <- parse p s, (x, xs) <- parse q ys]

Implementácia funkcie pure je viac-menej triviálna - vytvoríme nový “parser” ktorý nič neparsuje, len vráti funkciu aj so vstupom. Operácia sekvencovania robí “sekvencovanie” dvoch parserov:

 • Sparsujeme vstup prvým parserom, z ktorého dostaneme mapovaciu funkciu a -> b a zvyšok vstupu
 • Sparsujeme tento zvyšok druhým parserom, z ktorého dostaneme nejaký výsledok typu a a druhý zvyšok vstupu
 • Výsledok bude transformovaný mapovacou funkciou (na typ b) a vráti sa spolu s druhým zvyškom vstupu

Dobré materiály na Applicative sú napríklad tu, alebo tu. Aké majú výhody a prečo ich vôbec používať je napísané tu. V skratke:

 • Applicative umožňuje kombinovanie (sekvencovanie) operácií (podobne ako monády, a na rozdiel od obyčajných funktorov)
 • Applicative nedokáže meniť “skladbu” už sekvencovaných operácií (kombinátorov) podľa výsledku predošlej operácie (na rozdiel od monády)

Vďaka týmto funkciám sa čiastkové parsery stávajú plnohodnotné “parser combinators”, pretože ich je teraz konečne možné kombinovať, napr. takto:

*Main> parse ((pure (*2)) <*> number) "2"
[(4,"")]

Typová trieda Applicative nám však ponúka aj ďalšie pomocné funkcie, ktoré už implementuje len pomocou pure a <*>:

 • (*>) :: Applicative f => f a -> f b -> f b: tiež sekvencovanie, ale výsledok zľava sa “zabudne”.
 • (<*) :: Applicative f => f a -> f b -> f a: tiež sekvencovanie, ale výsledok sprava sa “zabudne”.

Príklady:

*Main> parse (sym 'a' *> number) "a2"
[(2,"")]

*Main> parse (pure (+) <*> number <* sym '+' <*> number) "4+6"
[(10,"")]

Alternative

Čo sa nám ešte hodí, je implementovať niečo ako logický “OR”, ktorý by fungoval tak, že keď máme dva parsery a ten prvý nebude vedieť sparsovať vstup, skúsi sa druhý. Presne túto možnosť dostaneme, keď implementujeme funkcie typovej triedy Alternative:

instance Alternative Parser where
 empty = Parser $ \s -> []

 (<|>) p q = Parser $ \s -> case parse p s of
  [] -> parse q s
  xs -> xs

Príklady použitia:

*Main> parse (sym 'a' <|> sym 'b') "ahoj"
[('a',"hoj")]

*Main> parse (sym 'a' <|> sym 'b') "bye"
[('b',"ye")]

*Main> parse ((( (*1) <$ sym '+') <|> ( (*(-1)) <$ sym '-')) <*> number) "-33"
[(-33,"")]

Lexikálny Analyzátor

Dospeli sme do bodu, kedy je už konečne možné v kľude a pekne napísať lexikálny analyzátor - parser tokenov.

data Token = TDig Int | TPlus | TMinus | TMul | TDiv | TLPar | TRPar deriving Show

ignore = sym ' '

tsym :: Char -> Token -> Parser Token
tsym a t = (many ignore) *> sym a *> pure t <* many ignore

tplus = tsym '+' TPlus
tminus = tsym '-' TMinus
tmul = tsym '*' TMul
tdiv = tsym '/' TDiv
tlpar = tsym '(' TLPar
trpar = tsym ')' TRPar
tnumber = TDig <$> number

Kombinátor tsym je parser, ktorý zľava aj sprava odignoruje medzery, a vo zvyšku očakáva nejaký symbol, ktorý prevedie na daný Token. Využíva už len známe funkcie. Typ Token je symbolickou reprezentáciu textu. V podstate to nepotrebujeme, ale v prípade implementácie parserov zložitejších jazykov sa hodí.

Syntaktický analyzátor

V tomto bode už pôjde všetko ako po masle. Stačí napísať parser podľa gramatiky. Operátory typových tried Applicative a Alternative nám poslúžia ako určitá forma DSL jazyka. Keď si na to človek zvykne, píše sa to naozaj samo. Operátory sa aplikujú normálne zľava doprava. Ich stručné pripomenutie:

 • <$ - skratka pre pure (...) <* (...). Ako výsledok sa použije ľavá strana. Pravá strana sa síce aplikuje, ale výsledok zahodí.
 • $> - skratka pre pure (...) *> (...). Ako výsledok sa použije pravá strana, a výsledok z ľavej strany sa zahodí.
 • <$> - skratka pre pure (...) <*> (...). Na výsledok z ľavej strany sa aplikuje pravá strana a tento výsledok sa vráti.
 • <* - sekvencia, podobne ako <*> s tým, že sa výsledok z pravej strany zahodí.
 • *> - sekvencia, podovne ako <*> s tým, že sa výsledok z ľavej strany zahodí.
 • <*> - sekvencia. Na výsledok ľavej strany sa aplikuje pravá strana a tento výsledok sa vráti.
 • many - opakovanie 0 a viac krát. Jej typ: many :: Alternative f => f a -> f [a].
 • some - opakovanie 1 a viac krát. Jej typ: some :: Alternative f => f a -> f [a].
 • <|> - alternatíva, jej typ: (<|>) :: Alternative f => f a -> f a -> f a. Najprv sa aplikuje prvý parser a keď je neúspešný, tak sa aplikuje druhý.

Aritmetické výrazy potrebujú svoju skutočnú reprezentáciu, teda svoj AST. Aritmetický výraz, aby bolo možné spracovať vnorenia do ľubovoľnej hĺbky, musí byť reprezentovaný rekurzívnou dátovou štruktúrou. Navrhujem niečo takéto:

data Arith =
 Ops Arith Arith
 | Add Arith
 | Sub Arith
 | Mul Arith
 | Div Arith
 | Num Int deriving Show

Z tejto štruktúry je zrejmé, že operácie máme len binárne. Samostatne môže vystupovať len číslo. Teraz už môžme napísať samostatný parser gramatiky:

mkOps :: Arith -> [Arith] -> Arith
mkOps = foldl Ops

-- štartovací symbol
expr = mkOps <$> factor <*> many (addOrSub <*> factor)
 where addOrSub = (tplus *> pure Add) <|> (tminus *> pure Sub)

factor = mkOps <$> term <*> many (mulOrDiv <*> term)
 where mulOrDiv = (tmul *> pure Mul) <|> (tdiv *> pure Div)

term = (tlpar *> expr <* trpar) <|> (numFromDig <$> tnumber)

numFromDig (TDig n) = Num n

Čo asi stojí za povšimnutie je operácia mkOps. Táto operácia v podstate “naskladá” jednu a viac hodnôt typu Arith do jedného Ops, rekurzívnym spôsobom. Ops je definovaný ako Ops Arith Arith, takže samostatný Ops je funkcia typu Ops :: Arith -> Arith -> Arith. Ako vyzerá foldl pre náš prípad?

-- všeobecne
foldl :: Foldable t => (b -> a -> b) -> b -> t a -> b

-- náš prípad
foldl :: (Arith -> Arith -> Arith) -> Arith -> [Arith] -> Arith

Prvým argumentom foldl je binárna funkcia, ktorá sa opakovane volá pre “akumulátor” a nasledujúci prvok z poľa. Prvá hodnota akumulátora je tzv. “zero” prvok, ktorý foldl dostane ako druhý argument. Ďalšie volania funkcie už budú nad týmto akumulátorom a prvkami poľa (tretí argument foldl).

Zavolajme parse factor "5 * 20 / 10". Operácia mkOps na vstup dostane dva argumenty: (Num 5) a [Mul (Num 20), Div (Num 10)]. Čo s nimi teda spraví? Jej práca sa dá vizualizovať takto:

    Ops___________
   /       \
   Ops______ Div (Num 10)
  /     \
 Num 5 Mul (Num 20)

“Zero” prvok Num 5 sa aplikuje spolu s prvým prvkom poľa Mul (Num 20) na funkciu Ops. Tento výsledok sa použije ako akumulátor - teda znova ako prvý argument Ops v ďalšom volaní, kde druhým argumentom bude nasledujúci prvok poľa - Div (Num 10). Operácia mkOps teda efektívne vytvorí skutočný AST.

Príklad:

*Main> parse expr "5 * 20 / 10"
[(Ops (Ops (Num 5) (Mul (Num 20))) (Div (Num 10)),"")]

Týmto sme dokončili samotný parsing aritmetických výrazov. Posledná práca bude ich vyhodnotenie.

Interpret AST - Kalkulačka

Vyhodnocovač je super-jednoduchý:

eval :: Arith -> Int
eval (Ops a (Add b)) = (eval a) + (eval b)
eval (Ops a (Sub b)) = (eval a) - (eval b)
eval (Ops a (Mul b)) = (eval a) * (eval b)
eval (Ops a (Div b)) = (eval a) `div` (eval b)
eval (Num a) = a

Keďže všetky binárne operácie kalkulačky asociujú doľava (dané už gramatikou a tiež implementáciou mkOps), vieme, že hodnota Ops sa môže nachádzať vždy len v ľavom podstrome. To nám veľmi zjednoduší život, pretože ak by sa Ops nachádzala vpravo, teda by sme mali prípad:

eval (Ops a (Ops b c)) = ???

Tak čo s tým? No neviem, asi by sme s takou štruktúrou nepochodili.

Zostáva nám už len úplne posledná časť - poskladanie vecí do kopy:

runParser :: String -> IO Arith
runParser input = case (parse expr input) of 
 [(ast, [])] -> return ast
 []     -> do fail $ "Invalid input '" ++ input ++ "'"
 [(ast, xs)] -> do fail $ "Invalid input '" ++ xs ++ "'"
 
cmdline :: IO ()
cmdline = do
 putStr "> "
 hFlush stdout
 input <- getLine
 ast <- runParser input

 let e = eval ast
 putStrLn $ "\n" ++ (show e)
 cmdline


main :: IO ()
main = do cmdline

Monády majú zaujímavú funkciu fail :: (Monad m) => String -> m a, ktorá vlastne “vyhodí výnimku” a zastaví monadickú líniu.

Záver

V tomto relatívne dlhom blogposte som napísal interpret jednoduchej kalkulačky vo funkcionálnom jazyku Haskell. Jej celý zdrojový kód je možné vidieť tu.

Kým som došiel k tejto poslednej verzii, napísal som si niekoľko rôznych kalkulačiek, a trvalo to naozaj dlho, kým som pochopil ako to celé funguje. Okrem Haskell-a som vyskúšal jazyk C a tiež Scalu.

Väčšina Haskell-ovských kalkulačiek boli monadické. Avšak na internete som často narážal na to, že použitie Applicative je v prípade parserov naozaj lepšie než použitie monád. Tak som začal skúmať možnosti a nejaké príklady. Našiel som toho veľmi málo, a tak som sa rozhodol, že si to ešte skúsim sám. Vyšlo to, čo ma veľmi teší.


Podobné články

Predchádza: Elm vs. Haskell

Komentáre